ZMLUVNÉ PODMIENKY

Stránka s podmienkami používania bola naposledy aktualizovaná 7. januára 2020


< span style="font-weight: bold; line-height: 50px;">Zmluva medzi používateľom a vzorkou hotela

Vitajte na stránke http://testmysite.com. Webová stránka http://testmysite.com (ďalej len „Stránka“) pozostáva z rôznych webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Hotel Sample (ďalej len „Vzorka hotela“). http://testmysite.com sa vám ponúka pod podmienkou, že prijmete bez zmeny tu uvedené podmienky a upozornenia (ďalej len „Podmienky“). Vaše používanie http://testmysite.com predstavuje váš súhlas so všetkými týmito Podmienkami. Pozorne si prečítajte tieto podmienky a uschovajte si ich kópiu pre prípad potreby.
 
http://testmysite.com je online rezervačná stránka.
 
Účelom tejto webovej stránky je umožniť vám prezerať si ďalšie informácie o našej nehnuteľnosti a okolí, ako aj rezervovať si akékoľvek dostupné izby alebo jednotky.  

 

Ochrana osobných údajov

Vaše používanie stránky http://testmysite.com podlieha zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Hotel Sample. Prečítajte si prosím naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré tiež upravujú stránku a informujú používateľov o našich postupoch zhromažďovania údajov.

 

Elektronická komunikácia

Návšteva http://testmysite.com alebo odosielanie e-mailov do hotela Sample predstavuje elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a na Stránke, spĺňajú akúkoľvek zákonnú požiadavku, aby takáto komunikácia bola v písomnej forme.

 

Deti do trinásť rokov

Hotel Sample vedome nezhromažďuje, či už online alebo offline, osobné informácie od osôb mladších ako trinásť rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, http://testmysite.com môžete používať iba so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu.

 

Pravidlá pre zrušenie/vrátenie peňazí

Sadzby/pravidlá sa môžu zmeniť a môžu sa meniť počas období s veľkým vplyvom a špeciálnych požiadaviek. Pri rezerváciách celého domu a pri niektorých sviatkoch a špeciálnych udalostiach sa vyžaduje 30-dňové zrušenie.

 

Odkazy na stránky tretích strán/služby tretích strán

http://testmysite.com môže obsahovať odkazy na iné webové stránky („Prepojené lokality“). Prepojené lokality nepodliehajú kontrole Hotel Sample a Hotel Sample nezodpovedá za obsah žiadnej prepojenej lokality, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek odkazu na prepojenej lokalite alebo akýchkoľvek zmien či aktualizácií prepojenej lokality. Hotel Sample vám poskytuje tieto odkazy len ako uľahčenie a zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že schvaľuje táto lokalita alebo akékoľvek spojenie s jej prevádzkovateľmi.   Niektoré služby sprístupnené cez http://testmysite.com poskytujú stránky a organizácie tretích strán. Používaním akéhokoľvek produktu, služby alebo funkcie pochádzajúcej z domény http://testmysite.com týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Hotel Sample môže zdieľať takéto informácie a údaje s akoukoľvek treťou stranou, s ktorou má Hotel Sample zmluvný vzťah na poskytovanie požadovaných informácií. produktu, služby alebo funkcie v mene používateľov a zákazníkov http://testmysite.com.

 

Žiadne nezákonné alebo zakázané používanie/duševné vlastníctvo

< /div>

Dostávate nevýhradnú, neprenosnú a odvolateľnú licenciu na prístup a používanie http://testmysite .com prísne v súlade s týmito podmienkami používania. Podmienkou vášho používania stránky je, že spoločnosti Hotel Sample zaručujete, že túto stránku nebudete používať na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami. Stránku nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znefunkčniť, nadmerne zaťažiť alebo narušiť túto stránku alebo narušiť používanie a užívanie stránky akoukoľvek inou stranou. Nesmiete získavať ani sa pokúšať získať žiadne materiály alebo informácie akýmikoľvek prostriedkami, ktoré nie sú zámerne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom lokality. 
Všetok obsah zahrnutý ako súčasť Služby, ako je text, grafika, logá, obrázky, ako aj ich kompilácia a akýkoľvek softvér použitý na Stránke, je majetkom Hotel Sample alebo jeho dodávateľov a je chránený autorským právom a ďalšie zákony, ktoré chránia duševné vlastníctvo a vlastnícke práva. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať a dodržiavať všetky upozornenia týkajúce sa autorských práv a iné vlastnícke práva, legendy alebo iné obmedzenia obsiahnuté v akomkoľvek takomto obsahu a nebudete v ňom vykonávať žiadne zmeny.   Nebudete upravovať, publikovať, prenášať, spätne analyzovať, podieľať sa na prevode alebo predaji, vytvárať odvodené diela alebo akýmkoľvek spôsobom využívať akýkoľvek obsah, vcelku alebo čiastočne, ktorý sa nachádza na stránke. Ukážkový obsah hotela nie je určený na ďalší predaj. Vaše používanie stránky vás neoprávňuje na akékoľvek neoprávnené používanie akéhokoľvek chráneného obsahu, a najmä nevymažete ani nezmeníte žiadne vlastnícke práva alebo upozornenia na pripisovanie v žiadnom obsahu. Chránený obsah budete používať výhradne pre svoju osobnú potrebu a bez výslovného písomného súhlasu Hotel Sample a vlastníka autorských práv ho nebudete používať inak. Súhlasíte s tým, že nezískavate žiadne vlastnícke práva k žiadnemu chránenému obsahu. Neudeľujeme vám žiadne výslovné ani implicitné licencie k duševnému vlastníctvu spoločnosti Hotel Sample alebo našich poskytovateľov licencií, ak to nie je výslovne povolené týmito podmienkami.

 

Medzinárodní používatelia

Službu kontroluje, prevádzkuje a spravuje Hotel Sample z našich kancelárií v USA. Ak pristupujete k Službe z miesta mimo USA, zodpovedáte za dodržiavanie všetkých miestnych zákonov. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Ukážkový obsah hotela, ku ktorému sa pristupuje cez http://testmysite.com, v žiadnej krajine alebo akýmkoľvek spôsobom zakázaným akýmikoľvek platnými zákonmi, obmedzeniami alebo nariadeniami.

 

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť Hotel Sample, jeho úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov a tretie strany za akékoľvek straty, náklady, záväzky a výdavky (vrátane primerané poplatky za právne zastupovanie) súvisiace alebo vyplývajúce z vášho používania alebo neschopnosti používať stránku alebo služby, akékoľvek vami uskutočnené príspevky používateľov, vaše porušenie akýchkoľvek podmienok tejto zmluvy alebo vaše porušenie akýchkoľvek práv tretej strany alebo vašich porušenie akýchkoľvek platných zákonov, pravidiel alebo nariadení. Hotel Sample si vyhradzuje právo na svoje vlastné náklady prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, ktorá by inak podliehala vami odškodneniu, pričom v takom prípade budete plne spolupracovať s hotelom Sample pri uplatňovaní akýchkoľvek dostupných obhajob.

 

Rozhodcovské konanie

V prípade, že zmluvné strany nie sú schopné vyriešiť akýkoľvek spor medzi nimi vyplývajúci z alebo týkajúci sa týchto zmluvných podmienok alebo akýchkoľvek ich ustanovení, či už v zmluvy, deliktu alebo inak podľa zákona alebo na základe spravodlivosti za náhradu škody alebo akúkoľvek inú nápravu, potom sa takýto spor bude riešiť len konečnou a záväznou arbitrážou podľa federálneho zákona o arbitráži, ktorú vedie jediný neutrálny rozhodca a spravuje ju Americká arbitrážna asociácia alebo podobnú arbitrážnu službu vybranú zmluvnými stranami na mieste, na ktorom sa zmluvné strany vzájomne dohodnú. Rozhodnutie rozhodcu je konečné a rozsudok o ňom môže vyniesť ktorýkoľvek súd s príslušnou jurisdikciou. V prípade, že z týchto Podmienok vyplynie alebo sa bude týkať akékoľvek právne alebo spravodlivé konanie, konanie alebo arbitráž, víťazná strana má nárok na náhradu svojich nákladov a primeraných poplatkov za právne zastupovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že budú rozhodovať o všetkých sporoch a nárokoch týkajúcich sa týchto Podmienok alebo akýchkoľvek sporov vzniknutých v dôsledku týchto Podmienok, či už priamo alebo nepriamo, vrátane nárokov z deliktov, ktoré sú výsledkom týchto Podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, že interpretáciu a presadzovanie tohto ustanovenia upravuje federálny zákon o arbitráži. O celom spore vrátane rozsahu a vykonateľnosti tohto rozhodcovského ustanovenia rozhoduje Rozhodca. Toto rozhodcovské ustanovenie zostane v platnosti aj po ukončení platnosti týchto zmluvných podmienok.

 

Vzdanie sa povinnosti v rámci triedy

Akékoľvek rozhodcovské konanie podľa týchto Podmienok bude prebiehať individuálne; triedne arbitráže a skupinové/reprezentatívne/kolektívne žaloby nie sú povolené. STRANY SA DOHODLI, ŽE STRANA MÔŽE VZŤAHOVAŤ NÁROKY VOČI DRUHEJ STRANE IBA V JEDNOTLIVÝCH SCHOPNOSTIACH KAŽDEJ, A NIE AKO ŽALOVATEĽ ALEBO ČLEN TRIEDY V AKEJKOĽVEK TRIEDE, KOLEKTÍVNEJ A/ALEBO ZÁSTUPCOVSKEJ KONANÍ, AKO AKO JE ZASTUPITEĽA V AKTUÁLNEJ TRIEDE OSTATNÝ. Okrem toho, pokiaľ sa vy a Hotel Sample nedohodnete inak, rozhodca nemôže zlúčiť nároky viac ako jednej osoby a nemôže inak predsedať žiadnej forme konania v rámci zástupcu alebo triedy.

 

Vylúčenie zodpovednosti

INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ NA STRÁNKE ALEBO DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. K INFORMÁCIÁM TU UVEDENÝM SA PRAVIDELNE PRIDÁVAJÚ ZMENY. Hotel Sample A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA MÔŽU KEDYKOĽVEK VYKONÁVAŤ VYLEPŠENIA A/ALEBO ZMENY STRÁNKY.
 
Vzorka hotela A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE PREHLÁSENIA O VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI A PRESNOSTI INFORMÁCIÍ, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFIKA OBSAŽENÉ NA STRÁNKE NA AKÝKOĽVEK ÚČEL. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLEnom PLATNÝM ZÁKONOM SÚ VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFIKA POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. Ukážka hotela A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA TÝCHTO INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽEB A SÚVISIACEJ GRAFIKA, VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK OBCHODOVANIA, PLATOBNÝCH NÁROKOV, PLATOBNÝCH NÁROKOV.
 
V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE vzorka hotela A/ALEBO JEJ DODÁVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAMY, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ŠKODY ZA STRATU POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKU, VZNIKNUTÉ ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PRIPOJENÝCH ZO SÚBORU ALEBO NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ STRÁNKU ALEBO SÚVISIACE SLUŽBY, POSKYTOVANIE ALEBO NEPOSKYTNUTIE SLUŽIEB ALEBO AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFIKA ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA STRÁNKY ZMLUVA, PREČINOK, nedbanlivosť, PRÍSNA ZODPOVEDNOSŤ ALEBO INAK, AJ KEĎ VZORKA hotela ALEBO AKÝKOĽVEK Z JEHO DODÁVATEĽOV BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ ŠKODY. KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY/JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. AK STE NESPOKOJNÍ S AKEJKOĽVEK ČASŤOU STRÁNKY ALEBO S AKÝKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, VAŠOU JEDINOU A VÝHRADNOU NÁPRAVOU JE NEPOKRAČOVAŤ V POUŽÍVANÍ STRÁNKY.

 

Ukončenie/obmedzenie prístupu

Hotel Sample si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ukončiť váš prístup k Stránka a súvisiace služby alebo akákoľvek ich časť kedykoľvek bez upozornenia. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa táto zmluva riadi zákonmi štátu Utah a týmto súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom konania súdov v Utahu vo všetkých sporoch vyplývajúcich z používania Stránky alebo súvisiacich s používaním Stránky. Používanie stránky je neoprávnené v akejkoľvek jurisdikcii, ktorá neuplatňuje všetky ustanovenia týchto podmienok, vrátane, bez obmedzenia, tejto časti.
 
Súhlasíte s tým, že medzi vami a Hotel Sample neexistuje žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanecký vzťah ani vzťah agentúry ako výsledok tejto zmluvy alebo používanie Stránky. Plnenie tejto zmluvy zo strany Hotel Sample podlieha existujúcim zákonom a právnym procesom a nič obsiahnuté v tejto zmluve nie je v rozpore s právom hotela Sample vyhovieť vládnym, súdnym a právnym požiadavkám alebo požiadavkám týkajúcim sa vášho používania stránky alebo poskytnutých informácií. alebo zhromaždené hotelom Sample v súvislosti s takýmto použitím. Ak sa akákoľvek časť tejto zmluvy určí ako neplatná alebo nevymožiteľná v súlade s platnými zákonmi vrátane, nie však výlučne, odmietnutia záruky a obmedzení zodpovednosti uvedených vyššie, potom sa neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude považovať za nahradené platným, vymáhateľným ustanovením. ktorá najviac zodpovedá zámeru pôvodného ustanovenia a zvyšok dohody zostane v platnosti.
 
Pokiaľ tu nie je uvedené inak, táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi používateľom a Hotel Sample s ohľadom na Stránku a nahrádza všetky predchádzajúca alebo súčasná komunikácia a návrhy, či už elektronické, ústne alebo písomné, medzi používateľom a Hotel Sample v súvislosti so Stránkou. Tlačená verzia tejto zmluvy a akékoľvek oznámenie podané v elektronickej forme sú prípustné v súdnych alebo správnych konaniach založených alebo súvisiacich s touto dohodou v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a uchovávané v tlačená forma. Je výslovným želaním zmluvných strán, aby táto zmluva a všetky súvisiace dokumenty boli napísané v angličtine.

 

Zmeny podmienok

< span style="font-size: 18px;">

Hotel Sample si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky, za ktorých http://testmysite .com sa ponúka. Najnovšia verzia Podmienok nahradí všetky predchádzajúce verzie. Hotel Sample vám odporúča pravidelne kontrolovať Podmienky, aby ste boli informovaní o našich aktualizáciách.


Vyhlásenie o súlade s GDPR

Hotel Sample rešpektuje a je v súlade so všeobecnými nariadeniami EÚ o ochrane údajov (GDPR). Niektoré z kľúčových spôsobov, ako dodržiavame tieto nariadenia, sú:

Súhlas
Jasne a bez „právnika“ vysvetľujeme, s čím súhlasíte, a žiadame vás, aby ste výslovne súhlasili s kontaktovaním nás.

Oznámenie o porušení
V prípade narušenia bezpečnosti v súvislosti s Hotel Sample budú všetci hostia a podniky Hotela Sample upozornení prostredníctvom nášho systému upozornení na porušenie pravidiel.
< br>Právo na prístup
Hotel Sample nezdieľa ani nepredáva vaše informácie s neoprávnenými tretími stranami. Môžete požiadať o digitálnu kópiu svojich informácií, ktoré máme v evidencii, ako aj o ich odstránenie.

Právo na zabudnutie
Musíte sa prihlásiť na prijímanie e-mailov a komunikácie z Hotel Sample. Všetky e-maily majú možnosť zrušiť odber, ak si to rozmyslíte.

Prenosnosť údajov
Kedykoľvek môžete požiadať o kópiu svojich údajov, nechajte svoje údaje odstrániť z Hotel Sample alebo ich preneste na iného prevádzkovateľa, ktorého si vyberiete. Zavolajte nám na číslo 234-555-8868.

 

Zásady nášho kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA)

< h2 class="h2-33 t2-33 m2-33">S účinnosťou od 1. januára 2020 sa zákon CCPA vzťahuje na firmy, ak je splnená jedna alebo viacero z nasledujúcich podmienok:
 • Má vyššie hrubé ročné výnosy vo výške 25 miliónov USD;
 • Nakupuje, prijíma alebo predáva osobné informácie 50 000 alebo viacerých spotrebiteľov, domácností alebo zariadení;
 • Získava 50 percent alebo viac ročných príjmov z predaja spotrebiteľom osobné údaje.


V prípade, že Hotel Sample dosiahne niektorú z týchto prahových hodnôt, spotrebitelia v Kalifornii majú podľa tohto zákona nasledujúce práva:
 • Právo vedieť aké osobné údaje sa zhromažďujú, používajú, zdieľajú alebo predávajú;
 • Právo na vymazanie osobných údajov, ktoré uchováva Hotel Sample a poskytovateľ služieb Hotel Sample;
 • Právo na odstúpenie predaja osobných údajov;
 • Právo na nediskrimináciu, pokiaľ ide o cenu alebo službu, keď spotrebiteľ uplatňuje právo na súkromie podľa zákona CCPA


Informácie zhromaždené prostredníctvom webovej stránky hotela Sample a online rezervačného nástroja sa používajú na dokončenie nákupného zážitku. Ak by ste sa kedykoľvek chceli dozvedieť viac, ako sa používajú vaše osobné údaje , alebo by ste chceli zrušiť alebo vymazať osobné údaje, ktoré má Hotel Sample, kontaktujte nás na adrese info@resnexus.com alebo na telefónnom čísle 234-555-8868.

Kontaktujte nás

< font style="font-size: 18px;">Vzorka hotela uvíta vaše otázky alebo pripomienky týkajúce sa Podmienok:
  < /font>
Vzorka hotela
500 Hlavná ulica, Orem, UT   
E-mailová adresa:
info@resnexus.com
 
Telefónne číslo:
< font style="font-size: 18px;">234-555-8868

Podmienky používania
Stránka s podmienkami používania bola naposledy aktualizovaná 7. januára 2020

Dohoda medzi používateľom a vzorkou hotela
Vitajte na stránke http://destinationnexus.com. Webová lokalita http://destinationnexus.com (ďalej len „Stránka“) pozostáva z rôznych webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Hotel Sample (ďalej len „Vzorka hotela“). http://destinationnexus.com sa vám ponúka pod podmienkou, že prijmete bez úpravy tu uvedené podmienky, podmienky a upozornenia (ďalej len „Podmienky“). Používaním stránky http://destinationnexus.com vyjadrujete súhlas so všetkými týmito Podmienkami. Pozorne si prečítajte tieto podmienky a uschovajte si ich kópiu pre prípad potreby.
 
http://destinationnexus.com je online rezervačná stránka.
 
Účelom tejto webovej stránky je umožniť vám prezerať si ďalšie informácie o našej nehnuteľnosti a okolí, ako aj rezervovať si akékoľvek dostupné izby alebo jednotky.  
 
Ochrana osobných údajov
Vaše používanie stránky http://destinationnexus.com podlieha zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Hotel Sample. Prečítajte si prosím naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré tiež upravujú stránku a informujú používateľov o našich postupoch zhromažďovania údajov.
 
Elektronická komunikácia
Návšteva http://destinationnexus.com alebo odosielanie e-mailov do hotela Sample predstavuje elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytneme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a na Stránke, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, aby takáto komunikácia bola v písomnej forme.
 
Deti do trinásť rokov
Hotel Sample vedome nezhromažďuje, či už online alebo offline, osobné informácie od osôb mladších ako trinásť rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, http://destinationnexus.com môžete používať iba so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu.
 
Pravidlá pre zrušenie/vrátenie peňazí
Sadzby/pravidlá sa môžu zmeniť a môžu sa líšiť počas období vysokého vplyvu a špeciálnych požiadaviek. Pri rezerváciách celého domu a pri niektorých sviatkoch a špeciálnych udalostiach sa vyžaduje 30-dňové zrušenie.
 
Odkazy na stránky tretích strán/služby tretích strán
http:// destinationnexus.com môže obsahovať odkazy na iné webové stránky ("Prepojené lokality"). Prepojené lokality nepodliehajú kontrole Hotel Sample a Hotel Sample nezodpovedá za obsah žiadnej prepojenej lokality, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek odkazu na prepojenej lokalite alebo akýchkoľvek zmien či aktualizácií prepojenej lokality. Hotel Sample vám poskytuje tieto odkazy len ako uľahčenie a zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že schvaľuje táto lokalita alebo akékoľvek spojenie s jej prevádzkovateľmi.
 
Určité služby dostupné cez http://destinationnexus.com poskytujú stránky a organizácie tretích strán. Používaním akéhokoľvek produktu, služby alebo funkcie pochádzajúcej z domény http://destinationnexus.com týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Hotel Sample môže zdieľať takéto informácie a údaje s akoukoľvek treťou stranou, s ktorou má Hotel Sample zmluvný vzťah na poskytovanie požadovaných informácií. produktu, služby alebo funkcie v mene používateľov a zákazníkov http://destinationnexus.com.
 
Žiadne nezákonné alebo zakázané používanie/duševné vlastníctvo
Dostávate nevýhradnú, neprenosnú a odvolateľnú licenciu na prístup a používanie http://destinationnexus.com striktne v súlade s týmito podmienkami používania . Podmienkou vášho používania stránky je, že spoločnosti Hotel Sample zaručujete, že túto stránku nebudete používať na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami. Stránku nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znefunkčniť, nadmerne zaťažiť alebo narušiť túto stránku alebo narušiť používanie a užívanie stránky akoukoľvek inou stranou. Nesmiete získavať ani sa pokúšať získať žiadne materiály alebo informácie akýmikoľvek prostriedkami, ktoré nie sú zámerne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom stránky.
 
Všetok obsah zahrnutý v rámci Služby, ako je text, grafika, logá, obrázky, ako aj ich kompilácia, a akýkoľvek softvér používaný na Stránke je majetkom Hotel Sample alebo jeho dodávateľov a je chránený autorským právom a inými zákonmi, ktoré chránia duševné vlastníctvo a vlastnícke práva. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať a dodržiavať všetky upozornenia týkajúce sa autorských práv a iné vlastnícke práva, legendy alebo iné obmedzenia obsiahnuté v akomkoľvek takomto obsahu a nebudete v ňom vykonávať žiadne zmeny.
 
Nebudete upravovať, zverejňovať, prenášať, spätne analyzovať, podieľať sa na prevode alebo predaji, vytvárať odvodené diela ani na spôsobom využívať akýkoľvek obsah, vcelku alebo čiastočne, ktorý sa nachádza na stránke. Ukážkový obsah hotela nie je určený na ďalší predaj. Vaše používanie Stránky vás neoprávňuje na akékoľvek neoprávnené používanie akéhokoľvek chráneného obsahu, a najmä nevymažete ani nezmeníte žiadne vlastnícke práva alebo upozornenia na pripisovanie v žiadnom obsahu. Chránený obsah budete používať výhradne pre svoju osobnú potrebu a bez výslovného písomného súhlasu Hotel Sample a vlastníka autorských práv ho nebudete používať inak. Súhlasíte s tým, že nezískavate žiadne vlastnícke práva k žiadnemu chránenému obsahu. Neudeľujeme vám žiadne výslovné ani implicitné licencie k duševnému vlastníctvu spoločnosti Hotel Sample alebo našich poskytovateľov licencií, ak to nie je výslovne povolené týmito podmienkami.
 
Medzinárodní používatelia
Službu kontroluje, prevádzkuje a spravuje Hotel Sample z našich kancelárií v USA. Ak pristupujete k Službe z miesta mimo USA, zodpovedáte za dodržiavanie všetkých miestnych zákonov. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Ukážkový obsah hotela, ku ktorému sa pristupuje cez http://destinationnexus.com, v žiadnej krajine alebo akýmkoľvek spôsobom zakázaným akýmikoľvek platnými zákonmi, obmedzeniami alebo nariadeniami.
 
Odškodnenie
Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť Hotel Sample, jeho úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov a tretie strany za akékoľvek straty, náklady, záväzky a výdavky (vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie) súvisiace alebo vzniknuté o vašom používaní alebo neschopnosti používať stránku alebo služby, o akýchkoľvek používateľských príspevkoch, ktoré ste urobili, o vašom porušení akýchkoľvek podmienok tejto zmluvy alebo o vašom porušení akýchkoľvek práv tretej strany, alebo o vašom porušení akýchkoľvek platných zákonov, pravidiel alebo nariadení . Hotel Sample si vyhradzuje právo na svoje vlastné náklady prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, ktorá by inak podliehala odškodneniu z vašej strany, pričom v takom prípade budete plne spolupracovať s hotelom Sample pri presadzovaní akýchkoľvek dostupných obhajob.
 
Rozhodcovské konanie
V prípade, že zmluvné strany nie sú schopné vyriešiť akýkoľvek spor medzi nimi vyplývajúci z alebo týkajúci sa týchto zmluvných podmienok alebo akýchkoľvek ich ustanovení, či už v zmluve, deliktu alebo inak zo zákona alebo v ekvite za náhradu škody alebo akúkoľvek inú nápravu, potom sa takýto spor bude riešiť len konečnou a záväznou arbitrážou podľa federálneho zákona o arbitráži, ktorú vedie jediný neutrálny rozhodca a spravuje ju Americká arbitrážna asociácia alebo podobná arbitrážna služba vybraná strany, na mieste, na ktorom sa strany vzájomne dohodnú. Rozhodnutie rozhodcu je konečné a rozsudok o ňom môže vyniesť ktorýkoľvek súd s príslušnou jurisdikciou. V prípade, že z týchto Podmienok vyplynie alebo sa týka akékoľvek právne alebo spravodlivé konanie, konanie alebo arbitráž, prevládajúca strana má nárok na náhradu svojich nákladov a primeraných poplatkov za právne zastupovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že budú rozhodovať o všetkých sporoch a nárokoch týkajúcich sa týchto Podmienok alebo akýchkoľvek sporov vzniknutých v dôsledku týchto Podmienok, či už priamo alebo nepriamo, vrátane nárokov z deliktov, ktoré sú výsledkom týchto Podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, že interpretáciu a presadzovanie tohto ustanovenia upravuje federálny zákon o arbitráži. O celom spore vrátane rozsahu a vykonateľnosti tohto rozhodcovského ustanovenia rozhoduje Rozhodca. Toto rozhodcovské ustanovenie zostane v platnosti aj po ukončení platnosti týchto zmluvných podmienok.
 
Upustenie od akcie triedy
< font style="font-size: 18px;">Akékoľvek rozhodcovské konanie podľa týchto Podmienok bude prebiehať individuálne; triedne arbitráže a skupinové/reprezentatívne/kolektívne žaloby nie sú povolené. STRANY SA DOHODLI, ŽE STRANA MÔŽE VZŤAHOVAŤ NÁROKY VOČI DRUHEJ STRANE IBA V JEDNOTLIVÝCH SCHOPNOSTIACH KAŽDEJ, A NIE AKO ŽALOVATEĽ ALEBO ČLEN TRIEDY V AKEJKOĽVEK TRIEDE, KOLEKTÍVNEJ A/ALEBO ZÁSTUPCOVSKEJ KONANÍ, AKO AKO JE ZASTUPITEĽA V AKTUÁLNEJ TRIEDE OSTATNÝ. Okrem toho, pokiaľ sa vy a Hotel Sample nedohodnete inak, rozhodca nemôže zlúčiť nároky viac ako jednej osoby a nemôže inak predsedať žiadnej forme konania v rámci zástupcu alebo triedy.
 
Vylúčenie zodpovednosti
INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ NA STRÁNKE ALEBO DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. K INFORMÁCIÁM TU UVEDENÝM SA PRAVIDELNE PRIDÁVAJÚ ZMENY. Hotel Sample A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA MÔŽU KEDYKOĽVEK VYKONÁVAŤ VYLEPŠENIA A/ALEBO ZMENY STRÁNKY.
 
Vzorka hotela A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE PREHLÁSENIA O VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI A PRESNOSTI INFORMÁCIÍ, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFIKA OBSAŽENÉ NA STRÁNKE NA AKÝKOĽVEK ÚČEL. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLEnom PLATNÝM ZÁKONOM SÚ VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFIKA POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. Ukážka hotela A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA TÝCHTO INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽEB A SÚVISIACEJ GRAFIKA, VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK OBCHODOVANIA, PLATOBNÝCH NÁROKOV, PLATOBNÝCH NÁROKOV.
 
V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE vzorka hotela A/ALEBO JEJ DODÁVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAMY, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ŠKODY ZA STRATU POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV, VZNIKNUTÉ ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PRIPOJENÝCH ZO SÚBORU ALEBO NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ STRÁNKU ALEBO SÚVISIACE SLUŽBY, POSKYTOVANIE ALEBO NEPOSKYTNUTIE SLUŽIEB ALEBO AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFIKA ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA STRÁNKY ZMLUVA, PREČINOK, nedbanlivosť, PRÍSNA ZODPOVEDNOSŤ ALEBO INAK, AJ KEĎ VZORKA hotela ALEBO AKÝKOĽVEK Z JEHO DODÁVATEĽOV BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ ŠKODY. KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY/JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. AK STE NESPOKOJNÍ S AKEJKOĽVEK ČASŤOU STRÁNKY ALEBO S AKÝKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, VAŠOU JEDINOU A VÝHRADNOU NÁPRAVOU JE NEPOKRAČOVAŤ V POUŽÍVANÍ STRÁNKY.
 
Ukončenie/obmedzenie prístupu
Hotel Sample si vyhradzuje právo ako jediné podľa vlastného uváženia ukončiť váš prístup na stránku a súvisiace služby alebo akúkoľvek ich časť kedykoľvek a bez upozornenia. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa táto zmluva riadi zákonmi štátu Utah a týmto súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom konania súdov v Utahu vo všetkých sporoch vyplývajúcich z používania stránky alebo súvisiacich s jej používaním. Používanie stránky je neoprávnené v akejkoľvek jurisdikcii, ktorá neuplatňuje všetky ustanovenia týchto podmienok, vrátane, bez obmedzenia, tejto časti.
 
Súhlasíte s tým, že medzi vami a Hotel Sample neexistuje žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanecký vzťah ani vzťah agentúry ako výsledok tejto zmluvy alebo používanie Stránky. Plnenie tejto zmluvy zo strany Hotel Sample podlieha existujúcim zákonom a právnym procesom a nič obsiahnuté v tejto zmluve nie je v rozpore s právom hotela Sample vyhovieť vládnym, súdnym a právnym požiadavkám alebo požiadavkám týkajúcim sa vášho používania stránky alebo poskytnutých informácií. alebo zhromaždené hotelom Sample v súvislosti s takýmto použitím. Ak sa akákoľvek časť tejto zmluvy určí ako neplatná alebo nevymožiteľná v súlade s platnými zákonmi vrátane, nie však výlučne, odmietnutia záruky a obmedzení zodpovednosti uvedených vyššie, potom sa neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude považovať za nahradené platným, vymáhateľným ustanovením. ktorá najviac zodpovedá zámeru pôvodného ustanovenia a zvyšok dohody zostane v platnosti.
 
Pokiaľ tu nie je uvedené inak, táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi používateľom a Hotel Sample s ohľadom na Stránku a nahrádza všetky predchádzajúca alebo súčasná komunikácia a návrhy, či už elektronické, ústne alebo písomné, medzi používateľom a Hotel Sample v súvislosti so Stránkou. Tlačená verzia tejto zmluvy a akékoľvek oznámenie podané v elektronickej forme sú prípustné v súdnych alebo správnych konaniach založených alebo súvisiacich s touto dohodou v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a uchovávané v tlačená forma. Je výslovným želaním zmluvných strán, aby táto zmluva a všetky súvisiace dokumenty boli napísané v angličtine.
 
Zmeny podmienok
< font style="">Hotel Sample si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky, za ktorých sa ponúka http://destinationnexus.com. Najnovšia verzia Podmienok nahradí všetky predchádzajúce verzie. Hotel Sample vám odporúča pravidelne kontrolovať Podmienky, aby ste boli informovaní o našich aktualizáciách.
Vyhlásenie o súlade s GDPR
Hotel Sample rešpektuje a spĺňa všeobecné nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).
Niektoré z kľúčových spôsobov, ako dodržiavame tieto nariadenia, sú:
Súhlas
Vysvetlíme, s čím súhlasíte, jasne a bez „zákona“ a žiadame, aby ste výslovne súhlasili s kontaktovaním nás.

Oznámenie o porušení
V prípade narušenia bezpečnosti v súvislosti so vzorkou hotela budú všetci hostia a podniky Hotel Sample sú informovaní prostredníctvom nášho br systém upozornení eak.

Právo na prístup< /font>
Hotel Sample nezdieľa ani nepredáva vaše informácie s neoprávnenými tretími stranami. Môžete požiadať o digitálnu kópiu svojich informácií, ktoré máme v záznamoch, ako aj požiadať o ich odstránenie.

Vpravo to be Forgotten
Musíte sa prihlásiť na odber e-mailov a komunikácie z Hotel Sample . Všetky e-maily majú možnosť odhlásenia, ak si to rozmyslíte.

Prenosnosť údajov
Kedykoľvek môžete požiadať o kópiu vašich údajov, odstránenie vašich údajov z Hotel Sample alebo ich prenos k inému prevádzkovateľovi z vášho výberu. Zavolajte nám na číslo 234-555-8868.
 
Zásady nášho kalifornského zákona o ochrane osobných údajov spotrebiteľov (CCPA)
S účinnosťou od 1. januára 2020 sa CCPA vzťahuje na firmy, ak existujú alebo viaceré z nasledujúcich sú pravdivé:
 • Má hrubé ročné príjmy presahujúce 25 miliónov USD;
 • Nakupuje, prijíma alebo predáva osobné informácie 50 000 alebo viacerých spotrebiteľov, domácností , alebo zariadenia;
 • Získava 50 alebo viac percent ročných príjmov z predaja osobných informácií spotrebiteľov.


V prípade, že Hotel Sample zasiahne ktorúkoľvek z týchto spotrebitelia v Kalifornii majú podľa tohto zákona nasledujúce práva:
 • Právo vedieť, aké osobné údaje sa zhromažďujú, používajú, zdieľajú alebo sell;
 • Právo na vymazanie osobných údajov, ktoré uchováva Hotel Sample a poskytovateľ služieb Hotel Sample;
 • Právo na zrušenie predaja osobných údajov;
 • Právo na nediskrimináciu, pokiaľ ide o cenu alebo službu, keď spotrebiteľ uplatňuje právo na súkromie podľa zákona CCPA
< br>
Informácie zhromaždené prostredníctvom webovej stránky hotela Sample a online rezervačného nástroja sa používajú na dokončenie nákupného zážitku. Ak by ste sa kedykoľvek chceli dozvedieť viac o tom, ako sa používajú vaše osobné údaje, alebo by ste chceli zrušiť alebo odstrániť osobné údaje informácie, ktoré má Hotel Sample, kontaktujte nás na adrese info@resnexus.com alebo telefonicky na čísle 234-555-8868.
Kontaktujte nás
Hotel Sample uvíta vaše otázky alebo pripomienky týkajúce sa Podmienok: < /div>
 
Ukážka hotela
500 Main Street, Orem, UT   
E-mailová adresa:
info@resnexus.com
 
Telefónne číslo:
234-555-8868 
DOMOV // PODMIENKY POUŽÍVANIA
podmienky používania
domov  //  podmienky používania
ZMLUVNÉ PODMIENKY
Stránka so zmluvnými podmienkami bola naposledy aktualizovaná 7. januára 2020

< span style="font-weight: 700; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 27px;">Dohoda medzi používateľom a vzorkou hotela

< /b>

Vitajte na stránke http ://destinationnexus.com. Webová lokalita http://destinationnexus.com (ďalej len „Stránka“) pozostáva z rôznych webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Hotel Sample (ďalej len „Vzorka hotela“). http://destinationnexus.com sa vám ponúka pod podmienkou, že prijmete bez úpravy tu uvedené podmienky, podmienky a upozornenia (ďalej len „Podmienky“). Používaním stránky http://destinationnexus.com vyjadrujete súhlas so všetkými týmito Podmienkami. Pozorne si prečítajte tieto podmienky a uschovajte si ich kópiu pre prípad potreby.
 
http://destinationnexus.com je online rezervačná stránka. < /font>
 
Účelom tejto webovej stránky je umožniť vám prehliadať si ďalšie informácie o našom majetku a okolie, ako aj rezervovať všetky dostupné izby alebo jednotky.

Ochrana osobných údajov

Vaše používanie stránky http://destinationnexus.com podlieha zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Hotel Sample. Prečítajte si prosím naše Zásady ochrany osobných údajov, ktorými sa riadi aj stránka a informujú používateľov o našich postupoch pri zhromažďovaní údajov.
 

Elektronická komunikácia

Návšteva http://destinationnexus.com alebo odosielanie e-mailov do hotela Sample predstavuje elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytneme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a na Stránke, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, aby takáto komunikácia bola písomná.

Deti do trinásť rokov

Hotel Sample vedome nezhromažďuje, či už online alebo offline, osobné informácie od osôb mladších ako trinásť rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, http://destinationnexus.com môžete používať iba so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. 

Odkazy na stránky/služby tretích strán

< div>http://destinationnexus.com môže obsahovať odkazy na iné webové stránky ("Prepojené stránky"). Prepojené lokality nepodliehajú kontrole Hotel Sample a Hotel Sample nezodpovedá za obsah žiadnej prepojenej lokality, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek odkazu na prepojenej lokalite alebo akýchkoľvek zmien či aktualizácií prepojenej lokality. Hotel Sample vám poskytuje tieto odkazy iba ako uľahčenie a zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že schvaľuje táto lokalita alebo akékoľvek spojenie s jej prevádzkovateľmi.

 
Určité služby dostupné cez http://destinationnexus.com poskytujú stránky tretích strán a organizácie. Používaním akéhokoľvek produktu, služby alebo funkcie pochádzajúcej z domény http://destinationnexus.com týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Hotel Sample môže zdieľať takéto informácie a údaje s akoukoľvek treťou stranou, s ktorou má Hotel Sample zmluvný vzťah na poskytovanie požadovaných informácií. produktu, služby alebo funkcie v mene používateľov a zákazníkov http://destinationnexus.com.
 

Žiadne nezákonné alebo zakázané používanie/duševné vlastníctvo

Dostávate nevýhradnú, neprenosnú a odvolateľnú licenciu na prístup a používanie stránky http://destinationnexus.com striktne v súlade s týmito podmienkami používania. Podmienkou vášho používania stránky je, že spoločnosti Hotel Sample zaručujete, že túto stránku nebudete používať na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami. Stránku nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znefunkčniť, nadmerne zaťažiť alebo narušiť túto stránku alebo narušiť používanie a užívanie stránky akoukoľvek inou stranou. Nesmiete získavať ani sa pokúšať získať žiadne materiály alebo informácie akýmikoľvek prostriedkami, ktoré nie sú zámerne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom stránky.
 
Všetok obsah zahrnutý v rámci Služby, ako je text, grafika, logá, obrázky , ako aj ich kompilácia a akýkoľvek softvér použitý na stránke je majetkom spoločnosti Hotel Sample alebo jej dodávateľov a je chránený autorským právom a inými zákonmi, ktoré chránia duševné vlastníctvo a vlastnícke práva. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať a dodržiavať všetky upozornenia týkajúce sa autorských práv a iné vlastnícke práva, legendy alebo iné obmedzenia obsiahnuté v akomkoľvek takomto obsahu a nebudete v ňom vykonávať žiadne zmeny.
 
Nebudete upravovať, zverejňovať, prenášať, spätne analyzovať, podieľať sa na prevode alebo predaji , vytvárať odvodené diela alebo akýmkoľvek spôsobom využívať akýkoľvek obsah, vcelku alebo čiastočne, ktorý sa nachádza na stránke. Ukážkový obsah hotela nie je určený na ďalší predaj. Vaše používanie stránky vás neoprávňuje na akékoľvek neoprávnené používanie akéhokoľvek chráneného obsahu, a najmä nevymažete ani nezmeníte žiadne vlastnícke práva alebo upozornenia na pripisovanie v žiadnom obsahu. Chránený obsah budete používať výhradne pre svoju osobnú potrebu a bez výslovného písomného súhlasu Hotel Sample a vlastníka autorských práv ho nebudete používať inak. Súhlasíte s tým, že nezískavate žiadne vlastnícke práva k žiadnemu chránenému obsahu. Neudeľujeme vám žiadne výslovné ani implicitné licencie na duševné vlastníctvo spoločnosti Hotel Sample alebo našich poskytovateľov licencií, s výnimkou výslovného povolenia v týchto podmienkach.
 

Medzinárodní používatelia< /h4>

Službu kontroluje, prevádzkuje a spravuje Hotel Sample z našich kancelárií v USA. Ak pristupujete k Službe z miesta mimo USA, zodpovedáte za dodržiavanie všetkých miestnych zákonov. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Ukážkový obsah hotela, ku ktorému sa pristupuje cez http://destinationnexus.com, v žiadnej krajine ani žiadnym spôsobom zakázaným príslušnými zákonmi, obmedzeniami alebo nariadeniami.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť Hotel Sample, jeho úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov a tretie strany za akékoľvek straty, náklady, záväzky a výdavky (vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie) týkajúce sa alebo vyplývajúce z vášho používania alebo neschopnosti používať stránku alebo služby, akýchkoľvek príspevkov používateľov, ktoré ste urobili, vášho porušenia akýchkoľvek podmienok tejto zmluvy alebo vášho porušenia akýchkoľvek práv tretej strany alebo vášho porušenia akýchkoľvek príslušných zákony, pravidlá alebo nariadenia. Hotel Sample si vyhradzuje právo na svoje vlastné náklady prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, ktorá by inak podliehala odškodneniu z vašej strany, pričom v takom prípade budete plne spolupracovať s hotelom Sample pri uplatňovaní akýchkoľvek dostupných obhajob.

< h4 class="h4-27 t4-27 m4-27">Rozhodcovské konanie

V prípade, že zmluvné strany nebudú schopné vyriešiť akýkoľvek spor medzi nimi vyplývajúci z alebo týkajúci sa týchto zmluvných podmienok alebo akýchkoľvek ich ustanovení , či už na základe zmluvy, deliktu alebo inak zo zákona alebo na základe práva na náhradu škody alebo akejkoľvek inej náhrady, potom sa takýto spor bude riešiť iba konečnou a záväznou arbitrážou podľa federálneho zákona o arbitráži, ktorú vedie jediný neutrálny rozhodca a spravuje ju American Arbitration Association alebo podobná arbitrážna služba e vybrané zmluvnými stranami na mieste, na ktorom sa zmluvné strany vzájomne dohodnú. Rozhodnutie rozhodcu je konečné a rozsudok o ňom môže vyniesť ktorýkoľvek súd s príslušnou jurisdikciou. V prípade, že z týchto Podmienok vyplynie alebo sa týka akékoľvek právne alebo spravodlivé konanie, konanie alebo arbitráž, prevládajúca strana má nárok na náhradu svojich nákladov a primeraných poplatkov za právne zastupovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že budú rozhodovať o všetkých sporoch a nárokoch týkajúcich sa týchto Podmienok alebo akýchkoľvek sporov vzniknutých v dôsledku týchto Podmienok, či už priamo alebo nepriamo, vrátane nárokov z deliktov, ktoré sú výsledkom týchto Podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, že interpretáciu a presadzovanie tohto ustanovenia upravuje federálny zákon o arbitráži. O celom spore vrátane rozsahu a vykonateľnosti tohto rozhodcovského ustanovenia rozhoduje Rozhodca. Toto rozhodcovské ustanovenie zostane v platnosti aj po ukončení platnosti týchto zmluvných podmienok. 

Vzdanie sa akcií triedy

Akékoľvek rozhodcovské konanie podľa týchto Podmienok bude prebiehať individuálne; triedne arbitráže a skupinové/reprezentatívne/kolektívne žaloby nie sú povolené. STRANY SA DOHODLI, ŽE STRANA MÔŽE VZŤAHOVAŤ NÁROKY VOČI DRUHEJ STRANE IBA V JEDNOTLIVÝCH SCHOPNOSTIACH KAŽDEJ, A NIE AKO ŽALOVATEĽ ALEBO ČLEN TRIEDY V AKEJKOĽVEK TRIEDE, KOLEKTÍVNEJ A/ALEBO ZÁSTUPCOVSKEJ KONANÍ, AKO AKO JE ZASTUPITEĽA V AKTUÁLNEJ TRIEDE OSTATNÝ. Okrem toho, pokiaľ sa vy a Hotel Sample nedohodnete inak, rozhodca nemôže zlúčiť nároky viac ako jednej osoby a nemôže inak predsedať žiadnej forme konania v rámci zástupcu alebo triedy.

Vylúčenie zodpovednosti

INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ NA STRÁNKE ALEBO DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. K INFORMÁCIÁM TU UVEDENÝM SA PRAVIDELNE PRIDÁVAJÚ ZMENY. Hotel Sample A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA MÔŽU KEDYKOĽVEK VYKONÁVAŤ VYLEPŠENIA A/ALEBO ZMENY STRÁNKY.
 
Vzorka hotela A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE PREHLÁSENIA O VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSŤ A PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽIEB A SÚVISIACEJ GRAFIKA OBSAŽENÝCH NA STRÁNKE NA AKÝKOĽVEK ÚČEL. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLEnom PLATNÝM ZÁKONOM SÚ VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFIKA POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. Hotel Sample A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA TÝCHTO INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽEB A SÚVISIACEJ GRAFIKA, VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK OBCHODOVANIA PLATÍCÍCH PODMIENOK N /span>
 
V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM SA V ŽIADNOM PRÍPADE NESMIE VZORKA hotela A/ALEBO JEJ DODÁVATELIA ZODPOVEDAJÚ ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, TRESTNÝ, NÁHODNÝ, ŠPECIÁLNY, NÁSLEDNÝ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ŠKODY ZA STRATU POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZVYŠOVANIE ZISKOV ALEBO AKÝCHKOĽVEK ZISKOV. STRÁNKY, S ONESKORENÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ STRÁNKU ALEBO SÚVISIACE SLUŽBY, POSKYTOVANIE ALEBO NEPOSKYTNUTIE SLUŽIEB, ALEBO AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACA GRAFIKA ZÍSKANÁ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY ALEBO INAK VZNIKAJÚCE Z INFORMÁCIÍ POUŽÍVANIE STRÁNKY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PREČINKU, NEDBALOSTI, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, AJ KEĎ BOL VZORKA hotela ALEBO JEJ DODÁVATEĽA UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ ŠKOD. KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY/JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. AK STE NESPOKOJNÍ S AKEJKOĽVEK ČASŤOU STRÁNKY ALEBO S AKÝKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, VAŠOU VÝHRADNOU A VÝHRADNOU NÁPRAVOU JE NEPOKRAČOVAŤ V POUŽÍVANÍ STRÁNKY.
 

Ukončenie/obmedzenie prístupu

Hotel Sample si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez upozornenia ukončiť váš prístup na stránku a súvisiace služby alebo akúkoľvek ich časť. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa táto zmluva riadi zákonmi štátu Utah a týmto súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom konania súdov v Utahu vo všetkých sporoch vyplývajúcich z používania stránky alebo súvisiacich s používaním stránky. Používanie stránky je neoprávnené v akejkoľvek jurisdikcii, ktorá neuplatňuje všetky ustanovenia týchto podmienok, vrátane, bez obmedzenia, tejto sekcie.
 
Súhlasíte s tým, že medzi vami a Hotel Sample ako výsledok tejto zmluvy alebo používania stránky. Plnenie tejto zmluvy zo strany Hotel Sample podlieha existujúcim zákonom a právnym procesom a nič obsiahnuté v tejto zmluve nie je v rozpore s právom hotela Sample vyhovieť vládnym, súdnym a právnym požiadavkám alebo požiadavkám týkajúcim sa vášho používania stránky alebo poskytnutých informácií. alebo zhromaždené hotelom Sample v súvislosti s takýmto použitím. Ak sa akákoľvek časť tejto zmluvy určí ako neplatná alebo nevymožiteľná v súlade s platnými zákonmi vrátane, nie však výlučne, odmietnutia záruky a obmedzení zodpovednosti uvedených vyššie, potom sa neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude považovať za nahradené platným, vymáhateľným ustanovením. ktorá sa najviac zhoduje so zámerom pôvodného ustanovenia a zvyšok dohody zostane v platnosti.
 
Pokiaľ tu nie je uvedené inak, táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi používateľom a Hotel Sample s vzhľadom na Stránku a nahrádza všetku predchádzajúcu alebo súčasnú komunikáciu a návrhy, či už elektronické, ústne alebo písomné, medzi používateľom a Hotel Sample v súvislosti so Stránkou. Tlačená verzia tejto zmluvy a akékoľvek oznámenie podané v elektronickej forme sú prípustné v súdnych alebo správnych konaniach založených alebo súvisiacich s touto dohodou v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a uchovávané v tlačená forma. Zmluvné strany si výslovne želajú, aby táto zmluva a všetky súvisiace dokumenty boli napísané v angličtine.

Zmeny zmluvných podmienok

Hotel Sample si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia, zmeniť Podmienky, za ktorých sa ponúka http://destinationnexus.com. Najnovšia verzia Podmienok nahradí všetky predchádzajúce verzie. Hotel Sample vám odporúča pravidelne kontrolovať Podmienky, aby ste boli informovaní o našich aktualizáciách.

Vyhlásenie o súlade s GDPR

Hotel Sample rešpektuje a spĺňa všeobecné nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).
Niektoré z kľúčových spôsobov, ako dodržiavame tieto nariadenia, sú:

Súhlas
Jasne a jasne vysvetlíme, s čím súhlasíte bez „právnikov“ a požiadajte o výslovný súhlas s kontaktovaním nás.

Oznámenie o porušení
In v prípade narušenia bezpečnosti v súvislosti s Hotel Sample budú všetci hostia a podniky Hotel Sample upozornení prostredníctvom nášho systému oznamovania narušenia.

Právo na prístup
Hotel Sample nezdieľa ani nepredáva vaše informácie neoprávneným externým tretím stranám. Môžete požiadať o digitálnu kópiu svojich informácií, ktoré máme v evidencii ako ako aj požiadať o jeho odstránenie.

< /font>
Právo na zabudnutie
Musíte sa prihlásiť na odber e-mailov a komunikácie z hotela Sample. Všetky e-maily majú možnosť zrušiť odber, ak si to rozmyslíte.

Prenosnosť údajov
Kedykoľvek môžete požiadať o kópiu svojich údajov, ich odstránenie z Hotel Sample alebo ich prenos k inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu. Zavolajte nám na číslo 234-555-8868.

Zásady nášho kalifornského zákona o ochrane osobných údajov spotrebiteľov (CCPA)

S účinnosťou od 1. januára 2020 CCPA sa vzťahuje na firmy, ak je splnená jedna alebo viacero z nasledujúcich podmienok:
 • má hrubé ročné príjmy presahujúce 25 miliónov USD;
 • nakupuje, prijíma alebo predáva osobné údaje 50 000 alebo viac spotrebiteľov, domácností alebo zariadení;
 • Získava 50 percent alebo viac ročných príjmov z predaja osobných údajov spotrebiteľov.


V prípade, že hotel Vzorka dosiahne ktorýkoľvek z týchto limitov, spotrebitelia v Kalifornii majú podľa tohto zákona nasledujúce práva:
 • Právo vedieť aké osobné údaje sa zhromažďujú, používajú, zdieľajú alebo predávajú;
 • Právo na vymazanie osobných údajov, ktoré uchováva Hotel Sample a služba Hotel Sample poskytovateľ;
 • Právo na odstúpenie predaja osobných údajov;
 • Právo na nediskrimináciu, pokiaľ ide o cenu alebo službu, keď spotrebiteľ uplatňuje právo na súkromie podľa zákona CCPA


Informácie zhromaždené prostredníctvom vzorky hotela webové stránky a online rezervačný systém sa používajú na dokončenie nákupného zážitku. Ak by ste sa kedykoľvek chceli dozvedieť viac o tom, ako sa používajú vaše osobné údaje, alebo by ste chceli zrušiť alebo vymazať osobné údaje, ktoré má Hotel Sample, kontaktujte nás na adrese info@resnexus.com alebo telefonicky na čísle 234-555-8868.

< /div>

Kontaktujte nás

Hotel Sample víta vaše otázky alebo komentáre týkajúce sa Podmienok: 

 
Vzorka hotela
Hlavná ulica 500, Orem, UT   
E-mailová adresa:
info@resnexus.com
 
Telefónne číslo:
234-555-8868

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Stránka s podmienkami používania bola naposledy aktualizovaná 7. januára 2020


< span style="font-weight: bold; line-height: 50px;">Zmluva medzi používateľom a vzorkou hotela

Vitajte na stránke http://destinationnexus.com. Webová lokalita http://destinationnexus.com (ďalej len „Stránka“) pozostáva z rôznych webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Hotel Sample (ďalej len „Vzorka hotela“). http://destinationnexus.com sa vám ponúka pod podmienkou, že prijmete bez úpravy tu uvedené podmienky, podmienky a upozornenia (ďalej len „Podmienky“). Používaním stránky http://destinationnexus.com vyjadrujete súhlas so všetkými týmito Podmienkami. Pozorne si prečítajte tieto podmienky a uschovajte si ich kópiu pre prípad potreby.
 
http://destinationnexus.com je online rezervačná stránka.
 
Účelom tejto webovej stránky je umožniť vám prezerať si ďalšie informácie o našej nehnuteľnosti a okolí, ako aj rezervovať si akékoľvek dostupné izby alebo jednotky.  

 

Ochrana osobných údajov

Vaše používanie stránky http://destinationnexus.com podlieha zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Hotel Sample. Prečítajte si prosím naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré tiež upravujú stránku a informujú používateľov o našich postupoch zhromažďovania údajov.

 

Elektronická komunikácia

Návšteva http://destinationnexus.com alebo odosielanie e-mailov do hotela Sample predstavuje elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a na Stránke, spĺňajú akúkoľvek zákonnú požiadavku, aby takáto komunikácia bola v písomnej forme.

 

Deti do trinásť rokov

Hotel Sample vedome nezhromažďuje, či už online alebo offline, osobné informácie od osôb mladších ako trinásť rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, http://destinationnexus.com môžete používať iba so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu.

 

Pravidlá pre zrušenie/vrátenie peňazí

Sadzby/pravidlá sa môžu zmeniť a môžu sa meniť počas období s veľkým vplyvom a špeciálnych požiadaviek. Pri rezerváciách celého domu a pri niektorých sviatkoch a špeciálnych udalostiach sa vyžaduje 30-dňové zrušenie.

 

Odkazy na stránky tretích strán/služby tretích strán

http://destinationnexus.com môže obsahovať odkazy na iné webové stránky („Prepojené lokality“). Prepojené lokality nepodliehajú kontrole Hotel Sample a Hotel Sample nezodpovedá za obsah žiadnej prepojenej lokality, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek odkazu na prepojenej lokalite alebo akýchkoľvek zmien či aktualizácií prepojenej lokality. Hotel Sample vám poskytuje tieto odkazy len ako uľahčenie a zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že schvaľuje táto lokalita alebo akékoľvek spojenie s jej prevádzkovateľmi.   Niektoré služby sprístupnené cez http://destinationnexus.com poskytujú stránky a organizácie tretích strán. Používaním akéhokoľvek produktu, služby alebo funkcie pochádzajúcej z domény http://destinationnexus.com týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Hotel Sample môže zdieľať takéto informácie a údaje s akoukoľvek treťou stranou, s ktorou má Hotel Sample zmluvný vzťah na poskytovanie požadovaných informácií. produktu, služby alebo funkcie v mene používateľov a zákazníkov http://destinationnexus.com.

 

Žiadne nezákonné alebo zakázané používanie/duševné vlastníctvo

< /div>

Dostávate nevýhradnú, neprenosnú a odvolateľnú licenciu na prístup a používanie http://destinationnexus .com prísne v súlade s týmito podmienkami používania. Podmienkou vášho používania stránky je, že spoločnosti Hotel Sample zaručujete, že túto stránku nebudete používať na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami. Stránku nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znefunkčniť, nadmerne zaťažiť alebo narušiť túto stránku alebo narušiť používanie a užívanie stránky akoukoľvek inou stranou. Nesmiete získavať ani sa pokúšať získať žiadne materiály alebo informácie akýmikoľvek prostriedkami, ktoré nie sú zámerne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom lokality. 
Všetok obsah zahrnutý ako súčasť Služby, ako je text, grafika, logá, obrázky, ako aj ich kompilácia a akýkoľvek softvér použitý na Stránke, je majetkom Hotel Sample alebo jeho dodávateľov a je chránený autorským právom a ďalšie zákony, ktoré chránia duševné vlastníctvo a vlastnícke práva. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať a dodržiavať všetky upozornenia týkajúce sa autorských práv a iné vlastnícke práva, legendy alebo iné obmedzenia obsiahnuté v akomkoľvek takomto obsahu a nebudete v ňom vykonávať žiadne zmeny.   Nebudete upravovať, publikovať, prenášať, spätne analyzovať, podieľať sa na prevode alebo predaji, vytvárať odvodené diela alebo akýmkoľvek spôsobom využívať akýkoľvek obsah, vcelku alebo čiastočne, ktorý sa nachádza na stránke. Ukážkový obsah hotela nie je určený na ďalší predaj. Vaše používanie stránky vás neoprávňuje na akékoľvek neoprávnené používanie akéhokoľvek chráneného obsahu, a najmä nevymažete ani nezmeníte žiadne vlastnícke práva alebo upozornenia na pripisovanie v žiadnom obsahu. Chránený obsah budete používať výhradne pre svoju osobnú potrebu a bez výslovného písomného súhlasu Hotel Sample a vlastníka autorských práv ho nebudete používať inak. Súhlasíte s tým, že nezískavate žiadne vlastnícke práva k žiadnemu chránenému obsahu. Neudeľujeme vám žiadne výslovné ani implicitné licencie k duševnému vlastníctvu spoločnosti Hotel Sample alebo našich poskytovateľov licencií, ak to nie je výslovne povolené týmito podmienkami.

 

Medzinárodní používatelia

Službu kontroluje, prevádzkuje a spravuje Hotel Sample z našich kancelárií v USA. Ak pristupujete k Službe z miesta mimo USA, zodpovedáte za dodržiavanie všetkých miestnych zákonov. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Ukážkový obsah hotela, ku ktorému sa pristupuje cez http://destinationnexus.com, v žiadnej krajine alebo akýmkoľvek spôsobom zakázaným akýmikoľvek platnými zákonmi, obmedzeniami alebo nariadeniami.

 

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť Hotel Sample, jeho úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov a tretie strany za akékoľvek straty, náklady, záväzky a výdavky (vrátane primerané poplatky za právne zastupovanie) súvisiace alebo vyplývajúce z vášho používania alebo neschopnosti používať stránku alebo služby, akékoľvek vami uskutočnené príspevky používateľov, vaše porušenie akýchkoľvek podmienok tejto zmluvy alebo vaše porušenie akýchkoľvek práv tretej strany alebo vašich porušenie akýchkoľvek platných zákonov, pravidiel alebo nariadení. Hotel Sample si vyhradzuje právo na svoje vlastné náklady prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, ktorá by inak podliehala vami odškodneniu, pričom v takom prípade budete plne spolupracovať s hotelom Sample pri uplatňovaní akýchkoľvek dostupných obhajob.

 

Rozhodcovské konanie

V prípade, že zmluvné strany nie sú schopné vyriešiť akýkoľvek spor medzi nimi vyplývajúci z alebo týkajúci sa týchto zmluvných podmienok alebo akýchkoľvek ich ustanovení, či už v zmluvy, deliktu alebo inak podľa zákona alebo na základe spravodlivosti za náhradu škody alebo akúkoľvek inú nápravu, potom sa takýto spor bude riešiť len konečnou a záväznou arbitrážou podľa federálneho zákona o arbitráži, ktorú vedie jediný neutrálny rozhodca a spravuje ju Americká arbitrážna asociácia alebo podobnú arbitrážnu službu vybranú zmluvnými stranami na mieste, na ktorom sa zmluvné strany vzájomne dohodnú. Rozhodnutie rozhodcu je konečné a rozsudok o ňom môže vyniesť ktorýkoľvek súd s príslušnou jurisdikciou. V prípade, že z týchto Podmienok vyplynie alebo sa bude týkať akékoľvek právne alebo spravodlivé konanie, konanie alebo arbitráž, víťazná strana má nárok na náhradu svojich nákladov a primeraných poplatkov za právne zastupovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že budú rozhodovať o všetkých sporoch a nárokoch týkajúcich sa týchto Podmienok alebo akýchkoľvek sporov vzniknutých v dôsledku týchto Podmienok, či už priamo alebo nepriamo, vrátane nárokov z deliktov, ktoré sú výsledkom týchto Podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, že interpretáciu a presadzovanie tohto ustanovenia upravuje federálny zákon o arbitráži. O celom spore vrátane rozsahu a vykonateľnosti tohto rozhodcovského ustanovenia rozhoduje Rozhodca. Toto rozhodcovské ustanovenie zostane v platnosti aj po ukončení platnosti týchto zmluvných podmienok.

 

Vzdanie sa povinnosti v rámci triedy

Akékoľvek rozhodcovské konanie podľa týchto Podmienok bude prebiehať individuálne; triedne arbitráže a skupinové/reprezentatívne/kolektívne žaloby nie sú povolené. STRANY SA DOHODLI, ŽE STRANA MÔŽE VZŤAHOVAŤ NÁROKY VOČI DRUHEJ STRANE IBA V JEDNOTLIVÝCH SCHOPNOSTIACH KAŽDEJ, A NIE AKO ŽALOVATEĽ ALEBO ČLEN TRIEDY V AKEJKOĽVEK TRIEDE, KOLEKTÍVNEJ A/ALEBO ZÁSTUPCOVSKEJ KONANÍ, AKO AKO JE ZASTUPITEĽA V AKTUÁLNEJ TRIEDE OSTATNÝ. Okrem toho, pokiaľ sa vy a Hotel Sample nedohodnete inak, rozhodca nemôže zlúčiť nároky viac ako jednej osoby a nemôže inak predsedať žiadnej forme konania v rámci zástupcu alebo triedy.

 

Vylúčenie zodpovednosti

INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ NA STRÁNKE ALEBO DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. K INFORMÁCIÁM TU UVEDENÝM SA PRAVIDELNE PRIDÁVAJÚ ZMENY. Hotel Sample A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA MÔŽU KEDYKOĽVEK VYKONÁVAŤ VYLEPŠENIA A/ALEBO ZMENY STRÁNKY.
 
Vzorka hotela A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE PREHLÁSENIA O VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI A PRESNOSTI INFORMÁCIÍ, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFIKA OBSAŽENÉ NA STRÁNKE NA AKÝKOĽVEK ÚČEL. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLEnom PLATNÝM ZÁKONOM SÚ VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFIKA POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. Ukážka hotela A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA TÝCHTO INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽEB A SÚVISIACEJ GRAFIKA, VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK OBCHODOVANIA, PLATOBNÝCH NÁROKOV, PLATOBNÝCH NÁROKOV.
 
V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE vzorka hotela A/ALEBO JEJ DODÁVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAMY, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ŠKODY ZA STRATU POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKU, VZNIKNUTÉ ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PRIPOJENÝCH ZO SÚBORU ALEBO NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ STRÁNKU ALEBO SÚVISIACE SLUŽBY, POSKYTOVANIE ALEBO NEPOSKYTNUTIE SLUŽIEB ALEBO AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFIKA ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA STRÁNKY ZMLUVA, PREČINOK, nedbanlivosť, PRÍSNA ZODPOVEDNOSŤ ALEBO INAK, AJ KEĎ VZORKA hotela ALEBO AKÝKOĽVEK Z JEHO DODÁVATEĽOV BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ ŠKODY. KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY/JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. AK STE NESPOKOJNÍ S AKEJKOĽVEK ČASŤOU STRÁNKY ALEBO S AKÝKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, VAŠOU JEDINOU A VÝHRADNOU NÁPRAVOU JE NEPOKRAČOVAŤ V POUŽÍVANÍ STRÁNKY.

 

Ukončenie/obmedzenie prístupu

Hotel Sample si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ukončiť váš prístup k Stránka a súvisiace služby alebo akákoľvek ich časť kedykoľvek bez upozornenia. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa táto zmluva riadi zákonmi štátu Utah a týmto súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom konania súdov v Utahu vo všetkých sporoch vyplývajúcich z používania stránky alebo súvisiacich s používaním stránky. Používanie stránky je neoprávnené v akejkoľvek jurisdikcii, ktorá neuplatňuje všetky ustanovenia týchto podmienok, vrátane, bez obmedzenia, tejto časti.
 
Súhlasíte s tým, že medzi vami a Hotel Sample neexistuje žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanecký vzťah ani vzťah agentúry ako výsledok tejto zmluvy alebo používanie Stránky. Plnenie tejto zmluvy zo strany Hotel Sample podlieha existujúcim zákonom a právnym procesom a nič obsiahnuté v tejto zmluve nie je v rozpore s právom hotela Sample vyhovieť vládnym, súdnym a právnym požiadavkám alebo požiadavkám týkajúcim sa vášho používania stránky alebo poskytnutých informácií. alebo zhromaždené hotelom Sample v súvislosti s takýmto použitím. Ak sa akákoľvek časť tejto zmluvy určí ako neplatná alebo nevymožiteľná v súlade s platnými zákonmi vrátane, nie však výlučne, odmietnutia záruky a obmedzení zodpovednosti uvedených vyššie, potom sa neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude považovať za nahradené platným, vymáhateľným ustanovením. ktorá najviac zodpovedá zámeru pôvodného ustanovenia a zvyšok dohody zostane v platnosti.
 
Pokiaľ tu nie je uvedené inak, táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi používateľom a Hotel Sample s ohľadom na Stránku a nahrádza všetky predchádzajúca alebo súčasná komunikácia a návrhy, či už elektronické, ústne alebo písomné, medzi používateľom a Hotel Sample v súvislosti so Stránkou. Tlačená verzia tejto zmluvy a akékoľvek oznámenie podané v elektronickej forme sú prípustné v súdnych alebo správnych konaniach založených alebo súvisiacich s touto dohodou v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a uchovávané v tlačená forma. Je výslovným želaním zmluvných strán, aby táto zmluva a všetky súvisiace dokumenty boli napísané v angličtine.

 

Zmeny podmienok

< span style="font-size: 18px;">

Hotel Sample si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky, podľa ktorých http://destinationnexus .com sa ponúka. Najnovšia verzia Podmienok nahradí všetky predchádzajúce verzie. Hotel Sample vám odporúča pravidelne kontrolovať Podmienky, aby ste boli informovaní o našich aktualizáciách.


Vyhlásenie o súlade s GDPR

Hotel Sample rešpektuje a je v súlade so všeobecnými nariadeniami EÚ o ochrane údajov (GDPR). Niektoré z kľúčových spôsobov, ako dodržiavame tieto nariadenia, sú:

Súhlas
Jasne a bez „právnika“ vysvetľujeme, s čím súhlasíte, a žiadame vás, aby ste výslovne súhlasili s kontaktovaním nás.

Oznámenie o porušení
V prípade narušenia bezpečnosti v súvislosti s Hotel Sample budú všetci hostia a podniky Hotela Sample upozornení prostredníctvom nášho systému upozornení na porušenie pravidiel.
< br>Právo na prístup
Hotel Sample nezdieľa ani nepredáva vaše informácie s neoprávnenými tretími stranami. Môžete požiadať o digitálnu kópiu svojich informácií, ktoré máme v evidencii, ako aj o ich odstránenie.

Právo na zabudnutie
Musíte sa prihlásiť na prijímanie e-mailov a komunikácie z Hotel Sample. Všetky e-maily majú možnosť zrušiť odber, ak si to rozmyslíte.

Prenosnosť údajov
Kedykoľvek môžete požiadať o kópiu svojich údajov, nechajte svoje údaje odstrániť z Hotel Sample alebo ich preneste na iného prevádzkovateľa, ktorého si vyberiete. Zavolajte nám na číslo 234-555-8868.

 

Zásady nášho kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA)

< h2 class="h2-33 t2-33 m2-33">S účinnosťou od 1. januára 2020 sa zákon CCPA vzťahuje na firmy, ak je splnená jedna alebo viacero z nasledujúcich podmienok:
 • Má vyššie hrubé ročné výnosy vo výške 25 miliónov USD;
 • Nakupuje, prijíma alebo predáva osobné informácie 50 000 alebo viacerých spotrebiteľov, domácností alebo zariadení;
 • Získava 50 percent alebo viac ročných príjmov z predaja spotrebiteľom osobné údaje.


V prípade, že Hotel Sample dosiahne niektorú z týchto prahových hodnôt, spotrebitelia v Kalifornii majú podľa tohto zákona nasledujúce práva:
 • Právo vedieť aké osobné údaje sa zhromažďujú, používajú, zdieľajú alebo predávajú;
 • Právo na vymazanie osobných údajov, ktoré uchováva Hotel Sample a poskytovateľ služieb Hotel Sample;
 • Právo na odstúpenie predaja osobných údajov;
 • Právo na nediskrimináciu, pokiaľ ide o cenu alebo službu, keď spotrebiteľ uplatňuje právo na súkromie podľa zákona CCPA


Informácie zhromaždené prostredníctvom webovej stránky hotela Sample a online rezervačného nástroja sa používajú na dokončenie nákupného zážitku. Ak by ste sa kedykoľvek chceli dozvedieť viac, ako sa používajú vaše osobné údaje , alebo by ste chceli zrušiť alebo vymazať osobné údaje, ktoré má Hotel Sample, kontaktujte nás na adrese info@resnexus.com alebo na telefónnom čísle 234-555-8868.

Kontaktujte nás

< font style="font-size: 18px;">Vzorka hotela uvíta vaše otázky alebo pripomienky týkajúce sa Podmienok:
  < /font>
Vzorka hotela
500 Hlavná ulica, Orem, UT   
E-mailová adresa:
info@resnexus.com
 
Telefónne číslo:
< font style="font-size: 18px;">234-555-8868

Podmienky používania
Stránka s podmienkami používania bola naposledy aktualizovaná 07.01.2020
Zmluva medzi používateľom a vzorkou hotela
Vitajte na stránke http://destinationnexus.com. Webová lokalita http://destinationnexus.com (ďalej len „Stránka“) pozostáva z rôznych webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Hotel Sample (ďalej len „Vzorka hotela“). http://destinationnexus.com sa vám ponúka pod podmienkou, že akceptujete bez zmeny tu uvedené podmienky a upozornenia (ďalej len „Podmienky“). Používaním stránky http://destinationnexus.com vyjadrujete súhlas so všetkými týmito Podmienkami. Pozorne si prečítajte tieto podmienky a uschovajte si ich kópiu pre prípad potreby.

http://destinationnexus.com je online rezervačná stránka.

Účelom tejto webovej stránky je umožniť vám prehliadať si ďalšie informácie o našom objekte a jeho okolí, ako aj rezervovať si všetky voľné izby alebo jednotky.  

Ochrana osobných údajov
Vaše používanie stránky http://destinationnexus.com podlieha zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Hotel Sample. Prečítajte si prosím naše Zásady ochrany osobných údajov, ktorými sa riadi aj stránka a ktorí informujú používateľov o našich postupoch zhromažďovania údajov.

Elektronická komunikácia
Návšteva http://destinationnexus.com alebo odosielanie e-mailov do Hotel Sample predstavuje elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytneme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a na Stránke, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, aby takáto komunikácia bola písomná.

Deti do trinásť rokov
Hotel Sample vedome nezhromažďuje, či už online alebo offline, osobné informácie od osôb mladších ako trinásť rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, http://destinationnexus.com môžete používať iba so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu.

Pravidlá pre zrušenie/vrátenie peňazí
Sadzby/pravidlá sa môžu zmeniť a môžu sa meniť počas období s veľkým vplyvom a špeciálnych požiadaviek. Pri rezerváciách celého domu a pri niektorých sviatkoch a špeciálnych udalostiach sa vyžaduje 30-dňové zrušenie.

Odkazy na stránky tretích strán/služby tretích strán
http://destinationnexus.com môže obsahovať odkazy na iné webové stránky („Prepojené lokality“). Prepojené lokality nepodliehajú kontrole Hotel Sample a Hotel Sample nezodpovedá za obsah žiadnej prepojenej lokality, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek odkazu na prepojenej lokalite alebo akýchkoľvek zmien či aktualizácií prepojenej lokality. Hotel Sample vám poskytuje tieto odkazy len ako uľahčenie a zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že schvaľuje táto lokalita alebo akékoľvek spojenie s jej prevádzkovateľmi.

Určité služby dostupné cez http://destinationnexus.com poskytujú stránky a organizácie tretích strán. Používaním akéhokoľvek produktu, služby alebo funkcie pochádzajúcej z domény http://destinationnexus.com týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Hotel Sample môže zdieľať takéto informácie a údaje s akoukoľvek treťou stranou, s ktorou má Hotel Sample zmluvný vzťah na poskytovanie požadovaných produktu, služby alebo funkcie v mene používateľov a zákazníkov http://destinationnexus.com.

Žiadne nezákonné alebo zakázané používanie/duševné vlastníctvo
Máte udelenú nevýhradnú, neprenosnú a odvolateľnú licenciu na prístup a používanie http://destinationnexus.com striktne v súlade s týmito podmienkami používania. Podmienkou vášho používania stránky je, že spoločnosti Hotel Sample zaručujete, že túto stránku nebudete používať na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami. Stránku nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znefunkčniť, nadmerne zaťažiť alebo narušiť túto stránku alebo narušiť používanie a užívanie stránky akoukoľvek inou stranou. Nesmiete získavať ani sa pokúšať získať žiadne materiály alebo informácie akýmikoľvek prostriedkami, ktoré nie sú zámerne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom stránky.

Všetok obsah zahrnutý ako súčasť Služby, ako je text, grafika, logá, obrázky, ako aj ich kompilácia a akýkoľvek softvér použitý na Stránke, je majetkom Hotel Sample alebo jeho dodávateľov a chránené autorským právom a inými zákonmi, ktoré chránia duševné vlastníctvo a vlastnícke práva. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať a dodržiavať všetky upozornenia týkajúce sa autorských práv a iné vlastnícke práva, legendy alebo iné obmedzenia obsiahnuté v akomkoľvek takomto obsahu a nebudete v ňom vykonávať žiadne zmeny.

Nebudete upravovať, publikovať, prenášať, spätne analyzovať, podieľať sa na prevode alebo predaji, vytvárať odvodené diela alebo akýmkoľvek spôsobom využívať akýkoľvek obsah, vcelku alebo čiastočne, ktorý sa nachádza na stránke. Ukážkový obsah hotela nie je určený na ďalší predaj. Vaše používanie Stránky vás neoprávňuje na akékoľvek neoprávnené používanie akéhokoľvek chráneného obsahu, a najmä nevymažete ani nezmeníte žiadne vlastnícke práva alebo upozornenia na pripisovanie v žiadnom obsahu. Chránený obsah budete používať výhradne pre svoju osobnú potrebu a bez výslovného písomného súhlasu Hotel Sample a vlastníka autorských práv ho nebudete používať inak. Súhlasíte s tým, že nezískavate žiadne vlastnícke práva k žiadnemu chránenému obsahu. Neudeľujeme vám žiadne výslovné ani implicitné licencie na duševné vlastníctvo spoločnosti Hotel Sample alebo našich poskytovateľov licencií, s výnimkou výslovného povolenia v týchto podmienkach.

Medzinárodní používatelia
Službu kontroluje, prevádzkuje a spravuje Hotel Sample z našich kancelárií v USA. Ak pristupujete k Službe z miesta mimo USA, zodpovedáte za dodržiavanie všetkých miestnych zákonov. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Ukážkový obsah hotela, ku ktorému sa pristupuje cez http://destinationnexus.com, v žiadnej krajine ani žiadnym spôsobom, ktorý zakazujú príslušné zákony, obmedzenia alebo predpisy.

Odškodnenie
Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť Hotel Sample, jeho úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov a tretie strany za akékoľvek straty, náklady, záväzky a výdavky (vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie) súvisiace alebo vyplývajúce z vášho používania alebo neschopnosti používať Stránku alebo služby, akékoľvek vami vytvorené príspevky používateľov, vaše porušenie akýchkoľvek podmienok tejto zmluvy alebo vaše porušenie akýchkoľvek práv tretej strany alebo vaše porušenie akýchkoľvek platných zákonov, pravidiel alebo nariadení. Hotel Sample si vyhradzuje právo na vlastné náklady prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, ktorá by inak podliehala vašej náhrade škody, pričom v takom prípade budete plne spolupracovať s hotelom Sample pri uplatňovaní akýchkoľvek dostupných obhajob.

Rozhodcovské konanie
V prípade, že zmluvné strany nie sú schopné vyriešiť akýkoľvek spor medzi nimi vyplývajúci z alebo týkajúci sa týchto zmluvných podmienok alebo akýchkoľvek ich ustanovení, či už v zmluve, deliktu alebo inak zo zákona alebo na základe práva na náhradu škody alebo akejkoľvek inej nápravy, potom takýto spor sa bude riešiť iba konečnou a záväznou arbitrážou podľa federálneho zákona o arbitráži, ktorú vedie jediný neutrálny rozhodca a spravuje ju Americká arbitrážna asociácia alebo podobná arbitrážna služba vybraná stranami na mieste, na ktorom sa vzájomne dohodnú. strany. Rozhodnutie rozhodcu je konečné a rozsudok o ňom môže byť vynesený na akomkoľvek súde s príslušnou jurisdikciou. V prípade, že z týchto Podmienok vyplynie alebo sa týka akékoľvek právne alebo spravodlivé konanie, konanie alebo arbitráž, prevládajúca strana má nárok na náhradu svojich nákladov a primeraných poplatkov za právne zastupovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že budú rozhodovať o všetkých sporoch a nárokoch týkajúcich sa týchto Podmienok alebo akýchkoľvek sporov vzniknutých v dôsledku týchto Podmienok, či už priamo alebo nepriamo, vrátane nárokov z deliktov, ktoré sú výsledkom týchto Podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, že interpretáciu a presadzovanie tohto ustanovenia upravuje federálny zákon o arbitráži. O celom spore vrátane rozsahu a vykonateľnosti tohto rozhodcovského ustanovenia rozhoduje Rozhodca. Toto rozhodcovské ustanovenie zostane v platnosti aj po ukončení platnosti týchto zmluvných podmienok.

Vzdanie sa povinností v rámci triedy
Akékoľvek rozhodcovské konanie podľa týchto podmienok sa bude konať individuálne; triedne arbitráže a skupinové/reprezentatívne/kolektívne žaloby nie sú povolené. ZMLUVNÉ STRANY SÚHLASÍ S TÝM, ŽE STRANA MÔŽE VZŤAHOVAŤ NÁROKY VOČI DRUHEJ STRANE IBA NA ZÁKLADE INDIVIDUÁLNEJ SCHOPNOSTI KAŽDEJ STRANY, NIE AKO ŽALOVATEĽA ALEBO ČLENA TRIEDY V AKEJKOĽVEK TRIEDE, KOLEKTÍVNEJ A/ALEBO ZÁSTUPCOVSKEJ KONANIA, AKO AKO JE ZASTUPITEĽA V AKTUÁLNEJ TRIEDE OSTATNÝ. Okrem toho, pokiaľ sa vy a Hotel Sample nedohodnete inak, rozhodca nemôže zlúčiť nároky viac ako jednej osoby a nemôže inak predsedať žiadnej forme konania v rámci zástupcu alebo triedy.

Vylúčenie zodpovednosti
INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ NA STRÁNKE ALEBO DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. K INFORMÁCIÁM TU UVEDENÝM SA PRAVIDELNE PRIDÁVAJÚ ZMENY. Hotel Sample A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA MÔŽU KEDYKOĽVEK VYKONÁVAŤ VYLEPŠENIA A/ALEBO ZMENY STRÁNKY.

Hotel Sample A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE PREHLÁSENIA O VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI A PRESNOSTI INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽIEB A SÚVISIACEJ GRAFIKA OBSAŽENÝCH NA STRÁNKE. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLEnom PLATNÝM ZÁKONOM SÚ VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFIKA POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. Ukážka hotela A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA TÝCHTO INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽEB A SÚVISIACEJ GRAFIKA, VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK OBCHODOVANIA, PLATOBNÝCH NÁROKOV, PLATOBNÝCH NÁROKOV.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE Hotel Sample A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZA AKÚKOĽVEK ŠKODU. , ŠKODY ZA STRATU POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV, VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO VÝKONU STRÁNKY ALEBO S NÍM SPOJENÝCH, S ONESKORENÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ STRÁNKU ALEBO SÚVISIACE SLUŽBY, POSKYTOVANIE ALEBO NEPOSKYTNUTIE SLUŽBY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFIKA ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA STRÁNKY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PREČINU, NEDBALOSTI, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO AJ INAK, Príklad JEJ DODÁVATELIA BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ ŠKOD. KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY/JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. AK STE NESPOKOJNÍ S AKEJKOĽVEK ČASŤOU STRÁNKY ALEBO S AKÝKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, VAŠOU VÝLUČNOU A VÝHRADNOU NÁPRAVOU JE NEPOKRAČOVAŤ V POUŽÍVANÍ STRÁNKY.

Ukončenie/obmedzenie prístupu
Hotel Sample si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek a bez upozornenia ukončiť váš prístup na stránku a súvisiace služby alebo akúkoľvek ich časť. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa táto zmluva riadi zákonmi štátu Utah a týmto súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom konania súdov v Utahu vo všetkých sporoch vyplývajúcich z používania Stránky alebo súvisiacich s používaním Stránky. Používanie stránky je neoprávnené v akejkoľvek jurisdikcii, ktorá neuplatňuje všetky ustanovenia týchto podmienok, vrátane, bez obmedzenia, tejto časti.

Súhlasíte, že medzi vami a Hotel Sample neexistuje žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanie alebo agentúrny vzťah ako výsledok tejto zmluvy alebo používania tejto stránky. Plnenie tejto zmluvy zo strany Hotel Sample podlieha existujúcim zákonom a právnym procesom a nič obsiahnuté v tejto zmluve nie je v rozpore s právom hotela Sample vyhovieť vládnym, súdnym a právnym požiadavkám alebo požiadavkám týkajúcim sa vášho používania stránky alebo poskytnutých informácií. alebo zhromaždené hotelom Sample v súvislosti s takýmto použitím. Ak sa akákoľvek časť tejto zmluvy určí ako neplatná alebo nevymožiteľná v súlade s platnými zákonmi vrátane, nie však výlučne, odmietnutia záruky a obmedzení zodpovednosti uvedených vyššie, potom sa neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude považovať za nahradené platným, vymáhateľným ustanovením. ktorá sa najviac zhoduje so zámerom pôvodného ustanovenia a zvyšok dohody zostane v platnosti.

Pokiaľ tu nie je uvedené inak, táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi používateľom a Hotel Sample s ohľadom na Stránku a nahrádza všetku predchádzajúcu alebo súčasnú komunikáciu a návrhy, či už elektronické, ústne alebo písomné, medzi používateľom a Ukážka hotela s ohľadom na Stránku. Tlačená verzia tejto zmluvy a akékoľvek oznámenie podané v elektronickej forme sú prípustné v súdnych alebo správnych konaniach založených alebo súvisiacich s touto dohodou v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a uchovávané v tlačená forma. Je výslovným želaním zmluvných strán, aby táto zmluva a všetky súvisiace dokumenty boli napísané v angličtine.

Zmeny podmienok
Hotel Sample si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky, za ktorých sa ponúka http://destinationnexus.com. Najnovšia verzia Podmienok nahradí všetky predchádzajúce verzie. Hotel Sample vám odporúča pravidelne kontrolovať Podmienky, aby ste boli informovaní o našich aktualizáciách.

Vyhlásenie o súlade s GDPR
Hotel Sample rešpektuje a dodržiava všeobecné nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR). Niektoré z kľúčových spôsobov, ako dodržiavame tieto nariadenia, sú:
Súhlas
Jasne a bez „zákona“ vysvetľujeme, s čím súhlasíte, a žiadame vás, aby ste výslovne súhlasili s kontaktovaním nás.
Upozornenie na porušenie pravidiel
V prípade narušenia bezpečnosti v súvislosti s hotelom Sample budú všetci hostia a podniky hotela Sample informovaní prostredníctvom nášho systému upozornení na prerušenie.
Právo na prístup
Hotel Sample nezdieľa ani nepredáva vaše informácie neoprávneným tretím stranám. Môžete požiadať o digitálnu kópiu svojich informácií, ktoré máme v evidencii, ako aj o ich odstránenie.
Právo na zabudnutie
Musíte sa prihlásiť na prijímanie e-mailov a komunikácií od Hotel Sample. Všetky e-maily majú možnosť odhlásenia, ak si to rozmyslíte.
Prenosnosť údajov
Kedykoľvek môžete požiadať o kópiu vašich údajov, o odstránenie vašich údajov z Hotel Sample alebo ich prenesenie na iného prevádzkovateľa podľa vášho výberu. Zavolajte nám na číslo 877 236 2685.

Naše pravidlá zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov v Kalifornii (CCPA)
S účinnosťou od 1. januára 2020 sa CCPA vzťahuje na firmy, ak je splnená jedna alebo viacero z nasledujúcich podmienok:
 • Má hrubé ročné výnosy vyššie ako 25 miliónov USD;
 • Nakupuje, prijíma, alebo predáva osobné informácie 50 000 alebo viac spotrebiteľov, domácností alebo zariadení;
 • Poberá 50 percent alebo viac ročných príjmov z predaja osobných údajov spotrebiteľov.

< br>V prípade, že Hotel Sample dosiahne ktorúkoľvek z týchto prahových hodnôt, spotrebitelia v Kalifornii majú podľa tohto zákona nasledujúce práva:
 • Právo vedieť< /span> aké osobné údaje sa zhromažďujú, používajú, zdieľajú alebo predávajú;
 • Právo na vymazanie osobných údajov, ktoré uchováva Hotel Sample a poskytovateľ služieb Hotel Sample;
 • Právo na odstúpenie predaja osobných údajov;
 • Právo na nediskrimináciu< /span> pokiaľ ide o cenu alebo službu, keď si spotrebiteľ uplatní právo na súkromie podľa zákona CCPA


Informácie zhromaždené prostredníctvom webovej stránky hotela Sample a online rezervačného nástroja sa používajú na dokončenie nakupovania . Ak by ste sa kedykoľvek chceli dozvedieť viac o tom, ako sa používajú vaše osobné údaje, alebo by ste chceli zrušiť alebo vymazať osobné údaje uchovávané Hotel Sample, kontaktujte nás na adrese info@resnexus.com alebo na telefónnom čísle 877.236.2685.< br>
Kontaktujte nás
Hotel Sample víta vaše otázky alebo pripomienky týkajúce sa Podmienok:

Hotel Sample
500 Main Street, Orem, UT

E-mailová adresa:
info@resnexus.com
< br>Telefónne číslo:
877.236.2685